Reklamacje i zwroty

§ 6 Reklamacje

 1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przez Klienta będącego Konsumentem przed upływem 2 lat od dnia Dostawy. Klient będący Konsumentem zobowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o stwierdzonej niezgodności Towaru z umową nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia stwierdzenia takiej niezgodności.
 2. Sprzedawca w ciągu 14 (czternaście) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar wraz z dowodem zakupu. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca zwróci Klientowi udokumentowane koszty przesyłki.
 4. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta, Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy. Jeśli wymiana albo naprawa narażałaby Klienta na znaczne niedogodności Sprzedawca, zgodnie z żądaniem Klienta, obniży cenę albo zwróci – na skutek odstąpienia przez Klienta od umowy – pełną należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od doręczenia żądania. W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są zwrócić sobie to, co wzajemnie sobie świadczyły.
 5. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Sprzedawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć swoje dane kontaktowe oraz opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.

§ 7 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia Dostawy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przez Klienta oświadczenia w przedmiocie odstąpienia przed jego upływem . Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zamieszczony jest przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu.
 2. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy sprzedaży umowa jest uważana za niezawartą. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego Towaru, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni od dnia złożenia oświadczenia w przedmiocie odstąpienia. W takim przypadku Klient zobowiązany jest zwrócić towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrotu można dokonać przykładowo:

  a) bezpośrednio w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godz. 9-17, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu tego faktu ze Sprzedawcą;
  b) za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. przez przesłanie Towaru na adres siedziby Sprzedawcy.

 3. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w wypadkach świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.
 4. Jeżeli Klient będący Konsumentem dokonał jakichkolwiek przedpłat należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 5. Sprzedawca, w przypadku odstąpienia przez Konsumenta od umowy, niezwłocznie poświadcza na piśmie zwrot świadczenia.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl